Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 Η ΥΕΤ ΑΜΚΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας […]