Ανακοίνωση διαδικασίας επιλογής ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου SEA

  • Post author:
  • Post category:Tenders

Για το Έργο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020», η ΥΕΤ ανακοινώνει την διαδικασία επιλογής ομάδας έργου. Τα υποψήφια άτομα μπορούν να ακολουθήσουν τον παρών ηλεκτρονικό σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.