Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη υλοποίηση δράσεων: Α. Κατασκευή web portal του έργου, Β. Ερευνητικό πλαίσιο και μεθοδολογία, έρευνα γραφείου, ημιδομημένες συνεντεύξεις με ομάδες-στόχους, Γ. mentoring και coaching σε προεπιλεγμένους συμμετέχοντες και peer-sessions για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

  • Post author:
  • Post category:Tenders

H YET ΑΜΚΕ – ΥΕΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», ProjectCode B6.3a.15, του προγράμματος “Interreg V-A Greece Bulgaria” 2014-20, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας εξωτερικού συντονισμού του έργου.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πλαίσιο του διαγωνισμού καθώς και για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών επισυνάπτονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Διακήρυξη διαγωνισμού – External Expertise and Services, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ο Έξυπνος Διασυνοριακός Επιταχυντής Επιχειρηματικότητας (SEAccelerator) είναι ένας καινοτόμος επιταχυντής που “χτίζει” ικανότητες και αναπτύσει δεξιότητες σε όλη τη διαδικασία μετατροπής μιας ιδέας σε επιχείρηση. Καλύπτει όλα τα στάδια, ξεκινώντας από την επιλογή ιδεών, την εντατική εκπαίδευση και καθοδήγηση για τη μετατροπή των ιδεών σε προϊόν/υπηρεσία, προσαρμογή στην αγορά, καθιέρωση της νεοσύστατης επιχείρησης, καταλήγοντας σε προώθηση και αλληλεπίδραση με πιθανούς επενδυτές ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ολόκληρος ο κύκλος επιτάχυνσης αναπτύσσει διασυνοριακή δικτύωση και κινητοποίηση κοινής τεχνογνωσίας για την εξυπηρέτηση ενός ισορροπημένου συνδυασμού επιχειρηματικών ιδεών που προέρχονται και από τις δύο χώρες.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βελτιώσει το περιφερειακό σύστημα υποστήριξης επιχειρήσεων και να ενδυναμώσει το αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής με δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας νεοσύστατων επιχειρήσεων. Αυτό θα γίνει με τη δημιουργία του SEAccelerator στην διασυνοριακή περιοχή CB, ο οποίος θα αξιοποιήσει την κοινή εμπειρία των δικαιούχων και των εμπειρογνωμόνων και από τις δύο χώρες.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι επίδοξοι επιχειρηματίες και στις  δύο χώρες και είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για δραστηριότητες διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, θα εμπλακούν αρχές, ενδιαφερόμενα μέρη και επενδυτές από ολόκληρη τη διασυνοριακή  περιοχή. Οι επιχειρηματίες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επενδυτές και το ευρύ κοινό σε ολόκληρη τη  διασυνοριακή περιοχή αναμένεται επίσης να επωφεληθούν, καθώς οι νέες καινοτόμες start-ups  μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της προβληματικής οικονομίας της περιοχής.