Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

Share This Post

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Η ΥΕΤ ΑΜΚΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της

σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για το έργο με τίτλο

«Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria

2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητουμένων ή

τουλάχιστον ενός τμήματος του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν πληρούν αυτήν την

προϋπόθεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg-

V-A Cross Border Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020”.

 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 75.261,29 € (93.324,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Διευκρινίζεται ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν

εξασφαλίζεται η συνέχιση χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας SEA, η ΥΕΤ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού

ή και της προκύψασας από αυτόν σύμβασης ή μείωσης του οικονομικού της αντικειμένου

με αντίστοιχη μείωση του φυσικού αντικειμένου.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε 2 τμήματα:

Τμήμα Α

Πράξη 1.2 Δραστηριότητα και οικονομική διαχείριση

Πράξη 2.2 Στρατηγική διάδοσης

Πράξη 3.2 Ερευνητική διαδικασία και δραστηριότητες

 

Τμήμα B

Πράξη 4.2 Εκπόνηση λεπτομερούς στρατηγικής και μεθοδολογίας για τη δημιουργία κόμβου

νεοφυών επιχειρήσεων και συνεργατικού χώρου στη Χώρα

Πράξη 5.2. Ατομικές οδηγίες SEA

Πράξη 6.2 Σχέδιο Αξιοποίησης και Βιωσιμότητας

 

Διάρκεια: 15 ημέρες

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV 73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και

συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών,

Προϋπολογισμός:

Προϋπολογισμός Έργου: 75.261,29 € (93.324,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ Α: 33.622,98 € (41.692,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ Β: 41.638,31 € (51.631,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Δικαίωμα συμμετοχής: Ως ορίζεται στο 2.2 της Διακήρυξης

Εγγύηση Συμμετοχής: Ως ορίζεται στο 2.2.2 της Διακήρυξης

Προσφορές: oι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/06/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: 8 μήνες (από την αναφερόμενη

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Διενέργεια διαγωνισμού: o διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 15/06/2023 και ώρα 15:00.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την προκήρυξη θα βρείτε στον σύνδεσμο εδώ.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

AI4AGRI EU Project 1st Newsletter

Συναρπαστικά νέα από το AI4AGRI! Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την πρώτη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου AI4AGRI, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να