Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη υλοποίηση δράσεων: Α. Κατασκευή web portal του έργου, Β. Ερευνητικό πλαίσιο και μεθοδολογία, έρευνα γραφείου, ημιδομημένες συνεντεύξεις με ομάδες-στόχους, Γ. mentoring και coaching σε προεπιλεγμένους συμμετέχοντες και peer-sessions για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

  • Post category:Tenders

H YET ΑΜΚΕ - ΥΕΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», ProjectCode B6.3a.15, του προγράμματος “Interreg V-A Greece Bulgaria” 2014-20, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την…

Continue ReadingΑνακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη υλοποίηση δράσεων: Α. Κατασκευή web portal του έργου, Β. Ερευνητικό πλαίσιο και μεθοδολογία, έρευνα γραφείου, ημιδομημένες συνεντεύξεις με ομάδες-στόχους, Γ. mentoring και coaching σε προεπιλεγμένους συμμετέχοντες και peer-sessions για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»