Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

  • Post category:Tenders

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Η ΥΕΤ ΑΜΚΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της

σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για το έργο με τίτλο

«Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria

2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητουμένων ή

τουλάχιστον ενός τμήματος του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν πληρούν αυτήν την

προϋπόθεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg-

V-A Cross Border Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2014-2020”.

 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 75.261,29 € (93.324,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Διευκρινίζεται ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν

εξασφαλίζεται η συνέχιση χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας SEA, η ΥΕΤ ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού

ή και της προκύψασας από αυτόν σύμβασης ή μείωσης του οικονομικού της αντικειμένου

με αντίστοιχη μείωση του φυσικού αντικειμένου.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε 2 τμήματα:

Τμήμα Α

Πράξη 1.2 Δραστηριότητα και οικονομική διαχείριση

Πράξη 2.2 Στρατηγική διάδοσης

Πράξη 3.2 Ερευνητική διαδικασία και δραστηριότητες

 

Τμήμα B

Πράξη 4.2 Εκπόνηση λεπτομερούς στρατηγικής και μεθοδολογίας για τη δημιουργία κόμβου

νεοφυών επιχειρήσεων και συνεργατικού χώρου στη Χώρα

Πράξη 5.2. Ατομικές οδηγίες SEA

Πράξη 6.2 Σχέδιο Αξιοποίησης και Βιωσιμότητας

 

Διάρκεια: 15 ημέρες

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV 73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και

συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών,

Προϋπολογισμός:

Προϋπολογισμός Έργου: 75.261,29 € (93.324,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ Α: 33.622,98 € (41.692,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ Β: 41.638,31 € (51.631,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Δικαίωμα συμμετοχής: Ως ορίζεται στο 2.2 της Διακήρυξης

Εγγύηση Συμμετοχής: Ως ορίζεται στο 2.2.2 της Διακήρυξης

Προσφορές: oι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/06/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: 8 μήνες (από την αναφερόμενη

ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

Διενέργεια διαγωνισμού: o διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 15/06/2023 και ώρα 15:00.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την προκήρυξη θα βρείτε στον σύνδεσμο εδώ.