Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

  • Post category:Tenders

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 Η ΥΕΤ ΑΜΚΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης…

Continue ReadingΠροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

EU Project – DIYOUTH Multiplier Event & Transnational Project Meeting

Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ #DIYouth - "Ψηφιακή κατάρτιση νέων για τη δημιουργική και πολιτιστική ψηφιακή επιχειρηματικότητα" ("Digital Youth Training on Creative & Cultural Digital…

Continue ReadingEU Project – DIYOUTH Multiplier Event & Transnational Project Meeting