You are currently viewing EU Project – TeachPaaS Newsletter IO2 – IO3

EU Project – TeachPaaS Newsletter IO2 – IO3

NEWSLETTER 2 – Απρίλιος 2022

Οι εταίροι του έργου EU-TeachPaaS, ACEEU GmbH, Helixconnect Europe S.R.L. , ISQ e-learning, SA, Universidad de Almería, Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Università Telematica Internazionale UNINETTUNO και YET, αναπτύξαμε και παραδώσαμε επιτυχώς τα πνευματικά αποτελέσματα των IO2 και IO3.

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

IO2 ταχύρρυθμο μάθημα ψηφιακής εκπαίδευσης για φοιτητές (ως εργαλείο υποστήριξης για τους καθηγητές): αποτελείται από 4 μονάδες ικανοτήτων (CU), που γεφυρώνονται για να καλύψουν τον 6ο πυλώνα του DigCompEdu (Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των φοιτητών). Το IO2 ενισχύει την ψηφιακή ετοιμότητα των σπουδαστών προς την εμπλοκή τους στη διαδικτυακή εκπαίδευση, βοηθώντας τους να εξοικειωθούν με τη λειτουργία και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης των διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Ενισχύει τις δεξιότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν προσωπικές και ψυχολογικές δεξιότητες ευημερίας, όπως η αυτο-παρακίνηση και η καταπολέμηση του αισθήματος απομόνωσης. Επίσης, τους βοηθά να “ξαναμάθουν” πώς να μαθαίνουν και να αλλάξουν τη νοοτροπία τους απέναντι στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Επιπλέον, επιτρέπει στο EU-TeachPaaS να επεκτείνει τις ικανότητες που παρέχονται μέσω του DigCompEdu για την επίλυση προκλήσεων και εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Οι εμπλεκόμενες πιλοτικές εφαρμογές που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης θα βοηθήσουν το Eu-TeachPaaS να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων (τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και από πλευράς ψηφιακών μορφών OER, εξασφαλίζοντας τα επιβαλλόμενα πρότυπα ποιότητας OER για τη χρηστικότητα, τη συμμετοχή κ.λπ.), όσον αφορά την πρωταρχική ομάδα-στόχο αυτής της δράσης ΙΟ: τους φοιτητές.

Αυτό το πρώτο ταχύρρυθμο μάθημα EQF6 (OER) με πιστοποίηση ECTS είναι το πρώτο ταχύρρυθμο μάθημα ψηφιακών εκπαιδευτικών δεξιοτήτων για φοιτητές που περιλαμβάνει ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και το μοναδικό μάθημα που υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη σε αφήγηση (“persona”) για τη διαδικασία μάθησης και έναν εικονικό προσομοιωτή για την αξιολόγηση. Για κάθε CU, οι εταίροι καθόρισαν και επικύρωσαν το περιεχόμενο και όλοι οι μαθησιακοί στόχοι αξιολογήθηκαν από ομότιμους προκειμένου να διασφαλιστεί η συνάφεια και να επιτευχθεί η διαπίστευση ECTS. Όλο το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήγαγαν οι εταίροι και μεταφράζει τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές σε εξατομικευμένες λύσεις για την υποστήριξη των τοπικών προκλήσεων και πραγματικοτήτων (π.χ. φοιτητές στα πανεπιστήμια της περιφέρειας έναντι εκείνων στα μεγάλα αστικά κέντρα).

Η ανάπτυξη του προτεινόμενου περιεχομένου και της αξιολόγησης έγινε με βάση τη μεθοδολογία EQUIS και δημιουργήθηκε στις ακόλουθες ψηφιακές μορφές:

●  PPTs (διαφάνειες) – με και χωρίς ήχο και βίντεο (για την υποστήριξη συγχρονισμένων και ασύγχρονων μαθημάτων) – 100 ανά CU και 500 συνολικά

●  Βίντεο – 1 ανά CU και 5 συνολικά

●  Κινούμενα σχέδια / teaser με βάση την ιστορία – 1 ανά CU και 5 συνολικά

●  Εικονικός προσομοιωτής (ως αξιολόγηση) – 1 προσομοιωτής με διαφορετικά σενάρια για κάθε CU

●  Webquests – 1 ανά CU, 5 συνολικά

●  Infographics & εννοιολογικοί χάρτες – 1 ανά CU, 5 συνολικά

●  Διαδικτυακή συνοπτική αξιολόγηση (πολλαπλής επιλογής) – 30 ερωτήσεις ανά CU, 150 συνολικά

●  Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό φυλλάδιο/PDF-1 ενσωματωμένο φυλλάδιο (100 σελίδες)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

IO3-Εργαλειοθήκη ψηφιακού μετασχηματισμού για καθηγητές πανεπιστημίων: (σύγχρονη και ασύγχρονη) παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης: αυτό το παραδοτέο προκύπτει από τις προσπάθειες του TeachPaaS να ενισχύσει την ψηφιακή ετοιμότητα των καθηγητών πανεπιστημίων προς την παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης, βοηθώντας τους να διευκολύνουν την επαγγελματική τους δέσμευση. Τους βοηθά να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν καλύτερα τους ψηφιακούς πόρους για να διευκολύνουν την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον και τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια καινοτόμο ψηφιακή αξιολόγηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες όλων των φοιτητών (συμμετοχικότητα). Επιπλέον, τους μαθαίνει πώς να ενδυναμώνουν τους φοιτητές ενισχύοντας τις ψηφιακές τους ικανότητες και επιτρέποντας την ένταξη στην επιγραμμική εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα, βοηθά το EU-TeachPaaS να επεκτείνει τις αρμοδιότητες που παρέχονται μέσω του DigCompEdu για την επίλυση τοπικών προκλήσεων και εκπαιδευτικών αναγκών. Τα πιλοτικά προγράμματα που αναπτύσσονται, θα βοηθήσουν το Eu-TeachPaaS να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων που αναπτύσσονται (τόσο από θέμα περιεχομένου όσο και από θέμα ψηφιακών μορφών OER, διασφαλίζοντας τα επιβαλλόμενα πρότυπα ποιότητας OER για τη χρηστικότητα, τη συμμετοχή, κ.λπ.) όσον αφορά την πρωταρχική ομάδα-στόχο αυτής της δράσης ΙΟ: τους καθηγητές πανεπιστημίου.

Το IO3 αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας των ακαδημαϊκών καθηγητών, ώστε να τους βοηθήσει να μεταβούν στην ψηφιακή διδασκαλία τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη παροχή εκπαίδευσης. Προκειμένου να μετριαστούν οι διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, χρησιμοποιήθηκαν ως βασικός οδηγός οι μονάδες ικανοτήτων (CU) που παρέχονται από το πλαίσιο DigCompEdu (DigCompEdu, 2020). Αυτή η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών που οι ακαδημαϊκοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την ψηφιακή τους ετοιμότητα με βάση τα ακόλουθα CUs:

CU1: Επαγγελματική συμμετοχή

CU2: Ψηφιακοί πόροι

CU3: Διδασκαλία και μάθηση

CU4: Αξιολόγηση

CU5: Ενδυνάμωση των μαθητών

CU6: Διευκόλυνση των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών (στο IO2)

Το περιεχόμενο και η αξιολόγηση που αναπτύχθηκε από τους εταίρους τοποθετούνται στις ακόλουθες ψηφιακές μορφές για να εφαρμόζονται στην εκπαίδευση των ακαδημαϊκών καθηγητών:

●  PPT (διαφάνειες) – με και χωρίς ήχο και βίντεο – 100 διαφάνειες ανά CU, 500 συνολικά

●  Βίντεο – 1 ανά CU, 5 συνολικά

●  Μελέτες περιπτώσεων – 5 ανά CU, 25 συνολικά

●  Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό φυλλάδιο/PDF-1 ενσωματωμένο φυλλάδιο (100 σελίδες)

Τα παραδοτέα για τα πνευματικά αποτελέσματα των IO2 και IO3 βασίστηκαν στην υπεύθυνη έρευνα όλων των εταίρων, στις καινοτόμες πρακτικές και στις πραγματικές ανάγκες της ψηφιακής εκπαίδευσης. Κάθε κομμάτι περιεχομένου σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μορφές, διασφαλίζοντας ότι είναι ελκυστικό, ενημερωτικό και επιδραστικό.

#digitalskills #digitaleducation #digitalcompetences #skillsdevelopment #euprojects #inclusiveeducation #effectivelearning #personalizedlearning #erasmus+ #ErasmusPlus  #yetngo